První konzultace je zdarma

Nejdříve vše podstatné probereme u dobré kávy, po e-mailech nebo prostřednictvím telefonu. První konzultace s advokátem je zdarma a v rámci této konzultace zejména zhodnotím Váš případ nebo požadavek. Následně se domluvíme na konkrétním postupu a možnostech včetně způsobu odměňování za právní služby, podle kterého odhadnu finanční náročnost případu. Pokud není sjednána odměna podílová, tak je standardně před zahájením poskytování právních služeb složena záloha. Já a mí kolegové následně evidujeme úkony a čas a pokud je záloha vyčerpána nebo se k vyčerpání blížíme, potom se dohodneme na dalším postupu. Standardní ceník advokátní kanceláře naleznete dále.

Odměna za mé právní služby je zpravidla určována dohodou (smluvní odměna). Výše odměny je závislá zejména na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou advokáta s klientem může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová. Tento ceník advokátní kanceláře je orientační a popisuje standardní případy, v rámci nestandardních případů a situací se mohou ceny lišit.

Odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Sazba hodinové odměny se pohybuje v rozmezí od 1.500,- Kč bez DPH do 3.000,- Kč bez DPH, vždy záleží na složitosti případu a časové náročnosti. Nejčastěji sjednávaná odměna s fyzickými nepodnikajícími osobami je je 2.420,- Kč včetně DPH a s podnikajícími osobami potom 3.025,- Kč včetně DPH, obojí za hodinu poskytování služeb.

Příklad: Dohodneme si hodinovou sazbu 2.000,- Kč, tj. 2.420,- Kč včetně DPH, v rámci naší spolupráce Vám poskytnu služby v rozsahu 5 hodin za celkovou cenu 12.100,- Kč.

Odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby nebo odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Příklad: Dohodneme si sazbu za úkon ve výši 4.000,- Kč, tj. 4.840 včetně DPH, v rámci naší spolupráce převezmu případ, sepíšu žalobu a zastoupím Vás dvakrát u soudu, poskytnu tedy 4 úkony za celkovou cenu 19.360,- Kč.

Odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty s  pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Dále potom bývá sjednávaná paušální odměna za úkony, u kterých lze dobře předvídat strávený čas.

V případě sepisu návrhu na povolení oddlužení je cena stanovena na 4.000,- Kč bez DPH, tj. 4.840,- Kč včetně DPH, pro jednotlivce, v případě manželů na 6.000,- Kč bez DPH, tj. 7.260,- Kč včetně DPH.

Příklad: Dohodneme se na zajištění nesporného rozvodu, v rámci kterého připravím veškeré dokumenty (návrh, dohoda o majetku, dohoda o dětech) a zastoupím Vás u soudu za 15.000,- Kč včetně DPH.

Odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku). Podílovou odměnu uplatňuji vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se standardně ve výši 25%.

Příklad: Dohodneme se na vymáhání pohledávky nebo nevyplacené mzdy s tím, že odměna bude 20% z vymožené částky, v rámci vymáhání protistrana uhradí celkem pohledávku ve výši 300.000,- Kč, odměna bude 60.000,- Kč + 21% DPH a bude placena až z vymožené částky.

 

Vzhledem k tomu, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty, odměna i hotové výdaje podléhají 21 % DPH, jenž bude vždy připočítána ke smluvenému typu odměny.

 

Vyberte si některou z našich služeb a pojďme se domluvit na spolupráci.