První konzultace je zdarma

Nejdříve vše podstatné probereme u dobré kávy. První konzultace je zdarma. Následně se domluvíme na konktrétním postupu.

Odměna za mé právní služby je vždy určována dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.
Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou advokáta s klientem může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová. Tento ceník advokátní kanceláře je orientační a popisuje standardní případy.

Odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Sazba hodinové odměny se pohybuje v rozmezí od 1.000,- Kč bez DPH do 3.000,- Kč bez DPH, vždy záleží na složitosti případu a časové náročnosti.

Odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby nebo odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty s  pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

V případě sepisu návrhu na povolení oddlužení je cena stanovena na 4.000,- Kč bez DPH pro jednotlivce, v případě manželů na 6.000,- Kč bez DPH.

Odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku). Podílovou odměnu uplatňuji vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se standardně ve výši 25%.

Vzhledem k tomu, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty, odměna i hotové výdaje podléhají 21 % DPH, jenž bude vždy připočítána ke smluvenému typu odměny.

 

Vyberte si některou z našich služeb a pojďme se domluvit na spolupráci.