Zakládáte obchodní společnost v České republice? Začínáte podnikat? Chcete provést změny ve společnosti? Chcete získat živnostenské oprávnění? Potřebujete daňové poradenství? Odmítá Vám obchodní partner či jiný subjekt proplatit fakturu za poskytnuté plnění (zboží, služby, přepravu...)?

Oblasti obchodního práva, ve kterých nabízíme komplexní služby:

  • právo obchodních společností (založení, přeměny, zrušení, valné hromady, apod.)
  • nekalá soutěž (klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama apod.)
  • obchodní rejstřík (zápisy, změny, výmazy)
  • obchodní závazkové vztahy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, mandátní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, apod.)
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, apod.)