Prodáváte, kupujete či darujete nemovitost nebo movitou věc? Chcete zřídit nebo zrušit zástavní právo či věcné břemeno? Uzavíráte smlouvu o dílo? Chystáte se podepsat nájemní smlouvu?

Oblasti občanského práva, ve kterých poskytujeme komplexní právní poradenství:

  • ochrana osobnosti (zadostiučinění, náhrada nemajetkové újmy v penězích apod.)
  • spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy, náhrada škody apod.)
  • vlastnické právo (ochrana vlastníka, vlastnictví bytů, nebytových prostor, spoluvlastnictví, věcná břemena, apod.)
  • náhrada škody (včetně nároků za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy či nesprávným úředním postupem) a bezdůvodné obohacení
  • dědické právo (pomoc při sepisování závětí, zastupování v dědických sporech apod.)
  • závazkové právo (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy apod.)
  • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, postoupení pohledávky apod.)
  • pojišťovnictví (právní pomoc při jednání s pojišťovnou)
  • vymáhání pohledávek ve vykonávacím či exekučním řízení