Dostal se Váš obchodní partner do insolvence? Máte pohledávku za svým odběratelem? Nevíte, jak se vyplňuje přihláška pohledávky do insolvence? Dluží Vám známý? Špatně vyplněná přihláška pohledávky Vás může přijít draho.

Informace o insolvenčním řízení Malina Group (Energetický holding Malina) naleznete na speciální stránce Malina Group.

Chráníme práva našich klientů a to i v rámci insolvenčního řízení. Poskytneme Vám kvalitní právní servis a zajistíme maximální uspokojení v rámci insolvenčního řízení.

Není ojedinělé, že se v rámci obchodních vztahů dostanou osoby do platební neschopnosti. V nejhorším případě může tento stav být dlouhodobý a vede k podání insolvenčního návrhu. Zde musí být věřitel maximálně obezřetný, jelikož absence přihlášky může vést k nemožnosti uspokojit své nároky. Jak to všechno probíhá a co to je insolvenční řízení?

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zvláštní typ soudního řízení, které řeší úpadek dlužníka. Standardně jsou strany označovány jako věřitelé a dlužník. Způsobem řešení úpadku je potom vícero. Mezi nejčastější patří oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se zpěněžením majetkové podstaty. Dále je častým konkurz, u společností se využívá i tzv. reorganizace. Pro všechny řízení však je zásadní, že věřitel musí svá práva uplatnit do určitého okamžiku a toto zmeškání nelze prominout.

Zda je Váš dlužník v insolvenčním řízení si můžete ověřit ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku. Tam jednoduše podle rodného čísla nebo IČO vyhledáte a ověříte, zda je vůči dlužníkovi vedeno insolvenční řízení.

Přihláška pohledávky

Věřitelé svá práva uplatňují pomocí přihlášky pohledávky do insolvence. Formulář je dostupný na oficiálních stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Je třeba využít uvedený formulář. Pro podání přihlášky nemusí být věřitel zastoupen, nicméně vyplnění nemusí být pro osobu bez právního vzdělání úplně jednoduché.

Pro podání přihlášky je stanoven termín soudem. Dle insolvenčního zákona je tato lhůta dvou měsíční a nelze ji prominou. Počátkem pro běh lhůty je zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Věřitelé, kteří lhůtu promeškají, tak mají smůlu, ledaže by se jednalo o zákonem stanovené výjimky. Těch je však málo a týkají se pouze náhrady škody a nemajetkové újmy.

 

 

Co musí přihláška pohledávky obsahovat

Nejdůležitejší je správně označit soud, insolvenční řízení (spisová značka), věřitele a dlužníka. Dále musít správně specifikovat pohledávku a vysvětlit důvod jejího vzniku. Pokyny k vyplnění jsou dostupné u formuláře přihlášky pohledávky. Pokud přihlašujete příslušenství (např. zákonné úroky z prodlení), je třeba vysvětlit jejich výpočet. U pohledávky musíte potom uvést, zda se jedná o peněžitou pohledávku, zda je splatná vykonatelá případně podřízená.

Přihláška musí být samozřejmě podepsaná.

K přihlášce pohledávky je třeba připojit

  • smlouvu a fakturu, na základě kterých vznikla pohledávka, případně jiné podklady, ze kterých lze osvědčit existenci pohledávky (např. výpis z účtu)
  • rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, pokud se bude jednat o vykonatelnou pohledávku
  • plnou moc, pokud budete zastoupeni

 

    Napište nám

    Odpovíme do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.