První konzultace je zdarma

Nejdříve vše podstatné probereme u dobré kávy. První konzultace je zdarma. Následně se domluvíme na konktrétním postupu.

Odměna za mé právní služby je vždy určována dohodou (smluvní odměna) mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.
Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Dohodou advokáta s klientem může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Odměna časová

Smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Sazba hodinové odměny se pohybuje v rozmezí od 1.000,- Kč bez DPH do 3.000,- Kč bez DPH, vždy záleží na složitosti případu a časové náročnosti.

Odměna úkonová

Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis žaloby nebo odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Odměna paušální

Smluvní odměna paušální je vhodná pro klienty s  pravidelnou potřebou právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Většinou se jedná o paušální měsíční částku, za kterou jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

Odměna podílová

Smluvní odměna podílová je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z přiznaného nároku). Podílovou odměnu uplatňuji vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se standardně ve výši 25%.

Vzhledem k tomu, že jsem plátcem daně z přidané hodnoty, odměna i hotové výdaje podléhají 21 % DPH, jenž bude vždy připočítána ke smluvenému typu odměny.