Objednali jste si fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo od FG Energy? Nedodala Vám společnost FG Energy FVE? Odstoupili jste od smlouvy s FG Energy a ta Vám nevrátila peníze? Máte jiné pohledávky za FG Energy? Máte nedokončenou FVE? Nevíte, jak se vyplňuje přihláška pohledávky do insolvence.

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, tak se na nás obraťte. Budujeme velkou skupinu věřitelů, jejichž zájmy budeme hájit. Nabízíme pomoc pro klienty FG Energy. Rovněž zastupujeme klienty Malina Group v jiném insolvenčním řízení.

Stav k 11. 5. 2023: Věřitele společnosti FG Energy podali insolvenční návrh. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě. Soud bude nyní rozhodovat o úpadku.

Chráníme práva našich klientů a to i v rámci insolvenčního řízení. Poskytneme Vám kvalitní právní servis a zajistíme maximální uspokojení v rámci insolvenčního řízení.

Pokud máte se FG Energy co dočinění, je třeba být na pozoru, jelikož opomenutím přihlášky pohledávky můžete o již investované peníze přijít. V krajním případě můžete přijít i o nedokončené a nepředané dílo. Přihlásit pohledávku musíte i v případě, že bude schválena reorganizace.

Je třeba vzít v potaz, že insolvenční zákon specificky modifikuje práva a povinnosti stran. Od okamžiku prohlášení konkurzu, pakliže k němu dojde, například nebude možné odstoupit od smlouvy o dílo. Je tedy třeba zvážit, zda chcete od smlouvy odstoupit, nebo nikoliv. V tomto ohledu upozorňujeme, že smlouvy FG Energy obdobně jako u Energetického Holdingu Malina a.s. zpravidla obsahují klauzuli ohledně nutnosti předchozí výzvy k nápravě před odstoupením. Vzor této výzvy Vám brzy zpřístupníme.

Přihláška pohledávky

Věřitelé svá práva uplatňují pomocí přihlášky pohledávky do insolvence. Formulář je dostupný na oficiálních stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Je třeba využít uvedený formulář. Pro podání přihlášky nemusí být věřitel zastoupen, nicméně vyplnění nemusí být pro osobu bez právního vzdělání úplně jednoduché. Případné chyby v přihlášce se nemusí vyplatit, jelikož po uplynutí soudem stanovené lhůty již nebude možné činit opravy.

Pro podání přihlášky je stanoven termín soudem. Dle insolvenčního zákona je tato lhůta dvou měsíční a nelze ji prominou. Počátkem pro běh lhůty je zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Věřitelé, kteří lhůtu promeškají, tak mají smůlu, ledaže by se jednalo o zákonem stanovené výjimky. Těch je však málo a týkají se pouze náhrady škody a nemajetkové újmy.

 

Uhrazená záloha

Pokud jste již uhradili zálohu, tak bude třeba přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Pokud by došlo ke konkurzu, tak je třeba mít na paměti § 253 insolvenčního zákona.

Nedokončené dílo

Pokud již došlo k zahájení plnění díla ze strany Malina Group, mohou být postupy různé. Můžete se stále snažit domoci toho, aby Vám Malina Group dokončila dílo, případně požádat jinou společnost k dokončení a náklady uplatňovat přihláškou v rámci insolvenčního řízení. Pokud je dodávka v prodlení, můžete rovněž odstoupit od smlouvy.

Dluhy vůči dodavatelům

Pokud jste dodavatelem Malina Group a ta Vám dluží za Vaše služby, musíte své pohledávky přihlásit do insolvenčního řízení, jinak v něm nebudou uspokojeny a Vy se nebudete moci domáhat jejich uspokojení jinou cestou.

Dílo má vady

Pokud jste Vám již bylo dílo předáno, nicméně má vady, měli byste se opět primárně snažit, aby byly vady odstraněny samotnou Malina Group. Pokud se to nepodaří, je možné najmout třetí stranu a náklady uplatňovat za Malina Group. Pokud Vám z důvodu prodlení vznikla škoda, musíte ji přihlásit do insolvenčního řízení v zákonné lhůtě.

Co musí přihláška pohledávky obsahovat

Nejdůležitější je správně označit soud, insolvenční řízení (spisová značka), věřitele a dlužníka. Dále musíte správně specifikovat pohledávku a vysvětlit důvod jejího vzniku. Pokyny k vyplnění jsou dostupné u formuláře přihlášky pohledávky. Pokud přihlašujete příslušenství (např. zákonné úroky z prodlení), je třeba vysvětlit jejich výpočet. U pohledávky musíte potom uvést, zda se jedná o peněžitou pohledávku, zda je splatná vykonatelná případně podřízená.

Přihláška musí být samozřejmě podepsaná.

K přihlášce pohledávky je třeba připojit

  • smlouvu a fakturu, na základě kterých vznikla pohledávka, případně jiné podklady, ze kterých lze osvědčit existenci pohledávky (např. výpis z účtu)
  • rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, pokud se bude jednat o vykonatelnou pohledávku
  • plnou moc, pokud budete zastoupeni